Puzzles by Israeli GMs


Boris Avrukh; Boris Gelfand; Alon Greenfeld; Yehuda Gruenfeld; Alexander Huzman; Tamir Nabaty; Evgeny Postny; Lev Psakhis; Maxim Rodshtein; Michael Roiz; Ilya Smirin; Emil Sutovsky

Back to the Index