"The Caro-Kann" from wtharvey.comHere are some chess puzzles from the Caro-Kann, Classical (ECO B19).1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7Solutions are between the brackets under each puzzle.
Drag your cursor from one bracket to the other.
The color disk on the diagram indicates who moves first.

a)
C De Miguel vs Osvaldo Bazan, Buenos Aires, 1960
3rr1k1/pR3pp1/4q2p/8/2Pb2nP/P4QB1/4NPP1/4RK2 b - - 0 1
[ ...Bxf2 if Bxf2 Na2+ or if Rc1 Bxg3 Qxg3 Qxe2+ ]

b)
White mates in 3.
Marco Piccardo vs Piranty, corr., 1961
3rkb1r/ppn2pp1/1qp1p2p/4P3/2P4P/3Q2N1/PP1B1PP1/1K1R3R w - - 0 1
[ Qxd8+ Kxd8 Bg5+ ]

c)
White mates in 2.
Bill Foster vs Chromczak, corr., 1975
r3nk1r/ppqn2p1/3bR1Qp/2p2N1P/3P4/8/PPP2PP1/R1B3K1 w - - 1 0
[ Rxe8+ ]

d)
Andrei Lukin vs Yuri Gorshkov, Cheliabinsk, 1975
2r4k/p5p1/qnr1p2p/3nNp1P/1p1P2PR/1P6/P2BQP2/1K2R3 b - - 0 1
[ ...Rc1+ if Bxc1 Nc3+ ]

e)
Ljubomir Ljubojevic vs Bent Larsen, Bugojno, 1984
3r2k1/pp3pp1/q3n2p/3r3P/3Pn1P1/4BN2/PP3PQ1/1K1RR3 b - - 0 1
[ ...Nc3 if bxc3 Rb5+ mates ]

1b)
mate in 3
Marco Piccardo vs Piranty

B19 puzzles, pt. ii.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
Bernard Ramazzotti vs John Caliguire, corr., 1986
r3kb1r/1pq3p1/p3pn1p/4n2P/2P5/2BQ2N1/PP3PP1/1K1R3R w kq - 1 0
[ Bxe5 Qxe5 Qg6+ Ke7 Rhe1 Qc5 Nf5+ ]

b)
Mads Hansen vs Jan Pisulinski, Denmark, 1986
1k1rr3/1pq3p1/3bp2p/5p1P/2N4Q/3R2P1/PPP2P2/2K1R3 b - - 0 1
[ ...Be7 if Qf4 Bg5 or if Qh1 Qxc4 ]

c)
Zoltan Csapo vs Laszlo Kiss, Zalakaros, 1988
2krr3/pp1nqpp1/2p1p2p/3nN3/3P1B2/6P1/PPP1QP2/1K1RR3 w - - 0 1
[ Nxc6 if bxc6 Qa6# ]

d)
Christian Beyer va Gregor Johann, Koblenz, 1991
r2qk2r/pp1nbppb/2p1pn1p/4N2P/2BP4/6N1/PPP1QPP1/R1B1K2R w KQkq - 0 1
[ Nxf7 ]

e)
Peter Ellinger vs Alan Repol, corr., 1990
r3kb1r/ppqn1ppb/2p1pn1p/4N3/2BP1P1P/6N1/PPP1Q1P1/R1B1K2R w KQkq - 1 0
[ Nxf7 if Kxf7 Qxe6+ mates ]

2c)
Zoltan Csapo vs Laszlo Kiss

B19 puzzles, pt. iii.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
Vaclav Koubek vs Jiri Zelezny, Svetla nad Sazavou, 1995
r3kb1r/ppq2pp1/2p1pn1p/4Q3/3P3P/4BN2/PPP2PP1/2KR3R b kq - 0 1
[ ...Bd6 ]

b)
Minh Thanh Nguyen vs Minh Ngoc Nguyen, Dong Thap, 1999
2kr3r/pp1nqpp1/2p1p2p/3nN3/3P4/3Q2B1/PPP2PP1/1K1RR3 w - - 1 0
[ Nxc6 if bxc6 Qa6# ]

c)
Monika Seps vs Tatiana Korsakova, Bled, 2002
3qkb1r/pp1n2p1/4pn1p/2rP1Q1P/2p5/5NN1/PPPB1PP1/2KR4 w k - 1 0
[ Qg6+ Ke7 d6+ Kxd6 Ba5+ ]

d)
Bob Stanley vs Stephen Morgan, corr., 2002
2rq1rk1/pp2bpp1/2p1p2p/3nP2P/5B2/3Q4/PPP1NPP1/1K1R3R w - - 1 0
[ Qg3 if Bg5 c4 ]

e)
Omar Ak Hafizon vs Wong Zi Chuang, Kuala Lumpur, 2002
1k1r2r1/ppq1bQp1/2p1p2p/3nP2P/4N3/2B5/PPP2PP1/2KR3R b - - 0 1
[ ...Nxc3 if bxc3 Ba3+ mates or if Nxc3 Bg5+ ]

3c)
Monika Seps vs Tatiana Korsakova

B19 puzzles, pt. iv.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
Aazmandius vs Ottob, corr., 2003
r3k2r/pp1nbpp1/2p1p2p/q6n/3P1B2/3Q1NN1/PPP2PP1/1K1RR3 w kq - 1 0
[ Bd2 if Qd5 c4 ]

b)
White mates in 4.
Erik Malmstig vs Fredrik Lindgren, Umea, 2003
r4q1r/pp1n2kb/2pbBnpp/7P/3PN3/5Q2/PPP2PP1/R1B1R1K1 w - - 1 0
[ Bxh6+ Kxh6 Qe3+ ]

c)
Eric Balbachan vs Renato Vallejo, Bogota, 2004
1k1r3r/ppqn1pp1/2pbpn1p/7P/3PN3/3Q1NP1/PPPB1P2/1K1R3R w - - 1 0
[ Nxd6 Qxd6 Bf4 e5 dxe5 Qxd3 exf6+ Ka8 Rxd3 ]

d)
Wael Nagdy vs Fady Yusef, Assiut, 2011
2kr1b1r/1pq2pp1/pn2pn1p/8/2P4P/1NBQ2N1/PP3PP1/1K1R3R w - - 1 0
[ Qxd8+ Qxd8 Rxd8+ Kxd8 Ba5 Kc7 c5 ]

e)
Alistair Compton vs Christian Klug, Gibraltar, 2015
rn2k2r/pp3ppb/2p1pq1p/3nN3/2BP3P/8/PPP1QPP1/R1B2RK1 w kq - 1 0
[ Bxd5 if exd5 Ng6+ or if cxd5 Qb5+ Nc6 Qxb7 ]

f)
Cesar Montolio Benedicto vs Boris Nikitinyh, St. Petersburg, 2015
r4rk1/pp1nbpp1/2p1p2p/3n3P/3PN3/1P2B1N1/1PP2PP1/2KR3R b - - 0 1
[ ...f5 ]

g)
Yichen Han vs Henny Valks, Newcastle, 2018
r2qkb1r/pp1n1pp1/4pn1p/7P/3p4/3Q1NN1/PPPB1PP1/2KRR3 w kq - 1 0
[ Rxe6+ if Be7 Rxe7+ Kxe7 Bb4+ or if fxe6 Qg6+ Ke7 Bb4+ ]

4c)
Eric Balbachan vs Renato Vallejo

Back to the Index